Životnost a údržba

Zde uvádíme několik tipů a rad, jak se správně strarat o klimatizaci ve Vašem vozidle a dopuručené servisní intervaly.

Komponent AC Interval výměny Doporučení a poznámky
Kompresor Není stanoven Kompresor patří mezi nejdražší součásti okruhu, je proto několikrát jištěn proti poškození. K jeho výměně dochází zpravidla po havárii nebo pokud přestane být funkční! Je-li poškozen, je nutné také vyměnit vysoušeč + chladivo + těsnění!
Kondenzátor Není stanoven Většinou dochází k výměně kondenzátoru po havárii – čelní náraz, případně vlivem stáří, teplotních změn a otřesů dochází k poruše těsnosti systému.
Vysoušecí filtr 1x za 2 roky a vždy, pokud je okruh otevřen! Preventivní výměna vysoušeče – zachování funkčnosti okruhu, ochrana drahých komponentů před poškozením (voda + chladivo + olej = agresivní kyselina)! Otevření okruhu má za následek znehodnocení vysoušeče – nefunkční absorpce vlhkosti a funkce filtrace. Okruh AC nepracuje správně! Spolu s vysoušečem je nutné vyměnit chladivo, těsnění a olej! Montuje se jako poslední díl do systému AC!!
Akumulátor 1x za 2 roky a vždy, pokud je okruh otevřen! Preventivní výměna akumulátoru, poslední ochrana kompresoru před poškozením (voda + chladivo + olej = agresivní kyselina)! Otevření okruhu má za následek znehodnocení akumulátoru – nefunkční absorpce vlhkosti a funkce filtrace. Okruh AC nepracuje správně! Spolu s akumulátorem je nutné vyměnit chladivo, těsnění a olej! Montuje se jako poslední díl do systému AC!!
Expanzní ventil Není stanoven Reguluje správné naplnění výparníku chladivem, řídí tlak a průtok chladiva v součinnosti s výparníkem. Valeo doporučuje výměnu expanzního ventilu vždy při poškození kondenzátoru, výparníku, kompresoru nebo nebo preventivně spolu s výměnou vysoušeče!
Škrticí tryska Není stanoven Mění tlak a průtok chladiva s konstantním odporem v součinnosti s výparníkem. Valeo dodporučuje výměnu pevného ventilu ( škrticí trysky) vždy při poškození kondenzátoru, výparníku, kompresoru nebo nebo preventivně spolu s výměnou akumulátoru!
Výparník Není stanoven Výměna kondenzátoru – většinou po havárii, případně vlivem stáří, teplotních změn a otřesů dojde k poruše těsnosti systému.
Tlakový spínač Není stanoven Valeo doporučuje pravidelnou kontrolu spínače – ochrana kompresoru.
Sonda výparníku Není stanoven Valeo doporučuje pravidelnou kontrolu sondy – ochrana kompresoru.
Chladivo R 134a Každé 2 roky, kontrola 1x za rok nebo při otevření AC okruhu Nesmí se mísit s R 12, spolu s vodou – silně korozivní látka, poškození dílů AC ( kompresoru, expanzního ventilu ), každé chladivo – specifický olej, AC ještě může správně fungovat, pokud únik chladiva není větší než 10% předepsaněho množství!
Kompresorový olej PAG při výměně chladiva Maže pohyblivé části v systému AC, především kompresor, ale také expanzní ventil. Chrání před korozí ostatní kovové komponenty. Je vyráběn v několika viskózních třídách (ISO 46,100, 125, 130).
Kabinový filtr pevných částic 15000 km / 1 rok Zachytí spolehlivě pevné částice do velikosti 1 µm. Neprovedená výměna kabinového filtru = snížení účinnosti AC, špatné proudění vzduchu do kabiny, „nečistý vzduch“ ( v kabině je cca 5x horší kvalita vzduchu než venku )?! Dlouhodobý výskyt vody-plísní, hub, bakterií! Velmi odolný proti náporu vody.
Kabinový filtr kombinovaný s aktivním uhlíkem 15000 km / 1 rok Zachytí nejen pevné částice, ale i plyny ( CO, CO2, H2S, SO2, Ozon, petrolej, čpavek, NO, NO2 (nový filtr pohltí až 80% těchto uvedených látek, obsažených především ve výfukových plynech – dieselových vozidel)
CLIM PUR Vždy při výměně kabinového filtru. Spray určený k údržbě vzduchu AC okruhu, zlepšení kvality vzduchu vháněného do kabiny, likvidaci plísní, hub i bakterií a dlouhodobé prevenci před jejich možnou tvorbou.
BIO CLIP 1 x ročně Antiseptická směs, regulující úroveň vydávaní po dobu 12-ti měsíců, souvisle migruje do systému HVAC (topení/chlazení), neutralizuje rozvoj bakterií a omezuje zápach v systému! Vyrobeno z přírodních ingrediencí, snadné a víceúčelové uchycení, reference více než 90% evropských druhů filtrů!

Zjišťování netěsností v systému AC

Klimatizace v automobilech nejsou zcela těsné systémy. Chladivo může unikat přes stěny gumových hadic nebo kolem těsnění u hnacího hřídele kompresoru. Výrobci vozidel většinou uvádí, že běžný (normální) únik chladícího média ze systému klimatizace je 10% za rok, tzn. při celkové náplni 500 až 800g je to 50-80g za rok. Proto celý systém je konstruovaný s určitou rezervou. Může se však stát, že za dva až čtyři roky provozu dojde k výpadku zařízení z důvodu nedostatku náplně.
Vzhledem k tomu, že i chladivo R134a má také negativní vliv na životní prostředí, přestože nepoškozuje ozón jako R12, bude tato hranice „tolerovaného“ úniku v brzké době snížena.
Hledání netěsností by se nemělo provádět jen tehdy, když vznikne podezření na únik. Zásadně se doporučuje i tehdy, když došlo k otevření nebo opravě systému klimatizace.

V současnosti se nejvíce používají 4 metody zjišťování netěsností:
1. podtlaková zkouška při vakuování systému, většinou přímo plničkou klimatizací. Je to rychlá metoda, ale málo spolehlivá, protože komponenty jsou při provozu naopak zatíženy tlakem. Lze tak zjistit jen větší úniky.
2. aplikace detekční kapaliny do okruhu AC a kontrola jednotlivých komponentů pomocí UV lampy a specielních brýlí. Barvivo, které je nutné aplikovat do okruhu AC, kde se molekulárně naváže na kompresorový olej a dostává se na povrch vadného komponentu díky provoznímu tlaku. Větší únik je viditelný pouhým okem, v případě menších netěsností je nutné okruh AC nasvítit UV lampou a prohlédnout pomocí specielních brýlí. Tak vzniká silný efekt záření, na jehož základě se dají netěsná místa snadno lokalizovat. Nepatrné netěsnosti lze zjistit až při intenzivním používání klimatizace za 7-14 dní. Tuto metodu doporučuje i Valeo a v současné době ji uznávají všichni výrobci kompresorů.
3. kontrola elektronickým detektorem, který dle typu umí detekovat úniky již od 10g chladiva za rok. Pracuje na principu čerpání záporných iontů pro chladiva R12, R22 a R134a. Tyto chladiva jsou těžší než vzduch, proto je nutné detekční sondu přikládat pod detekované komponenty. To může být vzhledem k přístupnosti v motorovém prostoru někdy problematické.
4. tlakování inertním plynem, většinou dusíkem. Nízkotlakým plnícím ventilem se celý okruh AC napustí inertním plynem při postupném dosažení tlaku maximálně 15 bar. Jedná se asi o nejspolehlivější metodu, která simuluje provozní podmínky. Vyžaduje na počátku investici do sady s redukčním ventilem, ale další provozní náklady jsou minimální.
Varianty klimatizačních okruhů
V osobních automobilech se v současnosti používají 2 různé druhy klimatizačního oběhu:

  • S expanzním ventilem a vysoušecím filtrem
  • S pevným škrtícím ventilem (tryskou) s akumulátorem